Holger Drachmann blev født i København 1846 og døde 1908 i Hornbæk, 62 år gammel

Holger Drachmann blev kendt som både digter og kunstmaler.

Hans forhold til kvinder var turbulent og utrolig farverigt. Han var gift 2 gange og havde bunker af elskerinder, de fleste med tragiske forløb og undergang.

Som skribent kan fremhæves hans ”I Storm og Stille”. Her er fire fortællinger, som fokuserer på kærlighedens bryderier. Kunstneren skildrer et utal af giftermål, skilsmisser og muser. Drachmann får anerkendelse som en af det moderne gennembruds centrale kunstnere som Georg Brandes og Herman Bang.

Maleriet var en sidebeskæftigelse til Drachmanns forfatterskab i den betydning, at det var skriverierne, Drachmann tjente penge på. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at maleriet kun var en fritidsinteresse. Omkring 1880 skriver Emmy, Drachmanns anden kone, i sine erindringer: “For Resten malede han en Del og gik aldrig ud uden at have sin Skitsebog med sig. Jeg forstod, at Maleriet var en Lidenskab hos ham. Vi gik aldrig en Spadseretur, uden at han ‘lavede Malerier’ med Haanden skyggende for Øjet, indrammende et eller andet Motiv, og talte om de Farver, der skulde bruges. Han kunde ogsaa pludselig afbryde Turen ved at sige: ‘Næ, dette her MAA jeg tegne!’

DRACHMANNS HUS I SKAGEN
Ikke postsendt. 15 cm. * 10,5 cm.

Græsbølls Boghandel, Skagen. 7804A-82

Drachmann var fiskernes ven, hvilket især skyldtes én episode. Skagens redningsmand, Lars Kruse, blev i 1879 indstillet til Fortjenstmedaljen efter sit lange virke som formand for redningsflåden – og efter at have reddet omtrent 200 mænd fra druknedøden – men da han skulle modtage prisen, var den blevet sendt tilbage igen med en kort skrivelse: ”Lars Kruse var ikke nogen ’ærlig’ mand.”

I 1844 havde den dengang 15-årige Lars Kruse solgt et stykke ”Blaatræ”, der var strandingsgods, og blev sammen med sine tre venner stillet for dommeren og straffet med pisk. Denne forseelse gjorde, at Kruse ikke kunne modtage sin medalje mange år efter.

Drachmann skrev til byfogeden og talte Kruses sag. Hans pen fornægter sig ikke her:

”Hvis min blotte Opfordring i disse Linjer imidlertid skulle vise sig utilstrækkelig, da agter jeg at opbyde al min Energi og den Indflydelse jeg øver i den danske og skandinaviske Presse til Bedste for en så værdig Client, og jeg skulde da meget beklage om jeg, ved at sprede lys i denne Sag, tillige kom til at berøre mulige tilgrændsende Skygger i Hr. Byfogedens Jurisdiction og i de sociale Forhold paa Skagen”.

Kruse fik sin medalje samme efterår.

Drachmann døde i Hornbæk 1908 men blev begravet på Grenen i Skagen. P.S. Krøyer malede indgangspartiet til Graven.

Holger Drachmanns Grav på Grenen
Ikke postsendt. 10,5 * 15 cm. 

A. Jensen, Kiosken Grenen. 13218

Postkort med Lars Kruse, der er nævnt i beskrivelsen